Analiza sprawy

Pamiętaj, że oprócz odszkodowania z ZUS, możesz mieć także prawo do odszkodowania cywilnoprawnego i zadośćuczynienia. Odszkodowanie na drodze cywilnej i zadośćuczynienie mogą być dużo wyższe niż wypłaty z ZUS.

Dlatego jeśli doznałeś wypadku przy pracy, to przekaż swoją sprawę do analizy.

O co chodzi?

Poszkodowany w pracy może domagać się na drodze cywilnoprawnej odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Poszkodowanemu może być przyznana przez Sąd: stosowna kwota na leczenie, przygotowanie do nowego zawodu (w razie skutku w postaci inwalidztwa), renta (np. w razie całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, wzrostu potrzeb życiowych), zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Ponadto, rodzina i inni bliscy zmarłego poszkodowanego także mogą występować ze swoimi roszczeniami.

Chodzi np. o przyznanie przez sąd najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowania za znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej wskutek śmierci bliskiej osoby lub  zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną przez bliskich zmarłego. A jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny lub zmarły dobrowolnie i stale dostarczał komuś środków utrzymania, to osoba zainteresowana może żądać odpowiedniej renty.

Przepisy

Art. 444 Kodeksu cywilnego

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445 Kodeksu cywilnego

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Art. 446 Kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Art. 4461 Kodeksu cywilnego

Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem.

Art. 4462 Kodeksu cywilnego

W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Art. 447 Kodeksu cywilnego

Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Art. 448 Kodeksu cywilnego

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Podsumowanie

Poszkodowany w pracy może domagać się na drodze cywilnoprawnej odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  Odszkodowanie na drodze cywilnej i zadośćuczynienie mogą być dużo wyższe niż wypłaty z ZUS. Dlatego jeśli doznałeś wypadku przy pracy, to przekaż swoją sprawę do analizy.

Przepisy opracował radca prawny Sławomir Wójcik.

Skorzystaj z mojej wiedzy i prawniczego doświadczenia w takich sprawach. Osoby zdecydowane bronić swoich praw zapraszam do kontaktu.

Polecamy Państwa uwadze także:

 • Odszkodowanie za upadek na chodniku

  Odszkodowanie za upadek na chodniku. Historia mojej Klientki. Poślizgnięcie w zimie. Sprawa w lecie. W drodze do Poznania Wielkopolanka przyjechała do Poznania o 6:10 w dniu 3 stycznia. Wysiadła z pociągu na stacji Poznań Główny. Potem szła do pracy chodnikiem przy ul. Dworcowej. Jednak poślizgnęła się i upadła, bo chodnik nie był posypany piaskiem i […]

  czytaj dalej

 • Dziedziczenie rodziców po dziecku

  Czy rodzice mogą otrzymać spadek po dziecku? Dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci Każdy może zadysponować swoim majątkiem – zarówno aktualnym jak nabytym w przyszłości – w formie testamentu. I w ten sposób uczynić jedną lub kilka osób swoimi spadkobiercami testamentowymi. Albo przeciwnie – wydziedziczyć, czyli pozbawić spadku osoby, które mogłyby być dziedzicami na podstawie przepisów […]

  czytaj dalej

 • Wypadki w pracy

  Analiza sprawy Pamiętaj, że oprócz odszkodowania z ZUS, możesz mieć także prawo do odszkodowania cywilnoprawnego i zadośćuczynienia. Odszkodowanie na drodze cywilnej i zadośćuczynienie mogą być dużo wyższe niż wypłaty z ZUS. Dlatego jeśli doznałeś wypadku przy pracy, to przekaż swoją sprawę do analizy. O co chodzi? Poszkodowany w pracy może domagać się na drodze cywilnoprawnej […]

  czytaj dalej