Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu kancelariawojcik.com

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu kancelariawojcik.com. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, to jest w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO). W zakresie świadczenia pomocy prawnej do przetwarzania danych osobowych stosuje się w pierwszej kolejności przepisy ustaw branżowych, to jest Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 75) oraz Ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. (tj. z dnia 19 lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1513). Administrator dokłada należytych starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych? 

 • Administratorem danych osobowych (zwanych dalej danymi) jest radca prawny Sławomir Wójcik, prowadzący kancelarię radcy prawnego pod firmą kancelariawójcik.com Kancelaria Prawna, z siedzibą przy ul. Kościelnej 4, 62-030 Luboń (zwany dalej Administratorem). 
 • Dalsze aktualizowane dane kontaktowe Administratora znajdują się w serwisie w sekcji kontakt. 

Jak pozyskujemy dane osobowe? 

 • Korzystanie z serwisu w zakresie umożliwiającym zapoznawanie się z informacjami publicznie dostępnymi na stronach serwisu, jest możliwe bez podawania danych. 
 • Korzystanie z innych funkcjonalności serwisu niż przeglądanie publicznie dostępnych treści, wymaga podania danych osobowych, których zakres może być różny, w zależności od wykorzystywanej funkcjonalności. Dotyczy to m. in. kontaktu z nami za pośrednictwem np. poczty tradycyjnej, telefonu, komunikatora internetowego, poczty e-mail lub stron i portali internetowych, na których funkcjonują nasze media. 
 • Dane pozyskujemy także na potrzeby świadczonej pomocy prawnej oraz obsługi naszej działalności. W przypadku naszych klientów, kontrahentów i osób przez nich zatrudnionych, dane pozyskujemy od nich, przy czym zakres danych może obejmować nie tylko ich samych, ale także inne osoby w niezbędnym zakresie. 
 • Każdy, kto chce podać nam dane innej osoby, przed przekazaniem danych musi posiadać odpowiednią podstawę prawną do ich ujawnienia. Dokonując ujawnienia danych, osoba czyniąca to gwarantuje nam, że posiada do tego odpowiednią podstawę prawną. 
 • Dla jasności zaznaczamy, że o „ciasteczkach” (cookies) informujemy przy wchodzeniu na stronę serwisu. 

Jaki zakres danych przetwarzamy? 

 • Administrator przetwarza dane adekwatne i niezbędne do podejmowanych działań. 
 • Przed skorzystaniem z poszczególnych funkcjonalności, każda osoba jest informowana o zakresie przetwarzanych danych, np. przy zapisie na newsletter, zakupie usług pomocy prawnej, przy kontakcie. Przy wykonywaniu usług pomocy prawnej oraz przy obsłudze naszej działalności, przetwarzamy dane, których zakres zależny jest od konkretnej sprawy. W każdym przypadku są to dane istotnie związane ze sprawą. 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania? 

Podstawą przetwarzania danych są przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO), a w zakresie świadczenia pomocy prawnej przepisy ustaw Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 75) oraz Ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. (tj. z dnia 19 lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1513).

Dane przetwarzamy w następujących celach:

 • Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania i użytkowania funkcjonalności serwisu, zawieranie i realizacja umów dotyczących korzystania z serwisu, pomocy prawnej, współpracy z kontrahentami, wraz z obsługą posprzedażową (np. obsługą reklamacji) (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowości i innych przepisów prawa (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora). 
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczeniu swoich praw i interesów).
 • Kontakt w sprawach związanych ze współpracą Administratora z kontrahentami (podstawa przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest nawiązywanie i realizacja relacji biznesowych i sprawna działalność Administratora).
 • Marketing usług i produktów Administratora (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest prawnie uzasadniony interes Administratora w odniesieniu do osób, które są naszymi klientami, oraz art. 6 ust 1 lit a) RODO, to jest zgoda osób, które nie są naszymi klientami)
 • obsługa strony (fanpage) KancelariaWójcik.com na portalu Facebook i funkcjonalności związanych z taką stroną, np. funkcjonalności grupy, dostępu do danych udostępnianych przez użytkowników, kontaktu z użytkownikami (np. poprzez posty, komentarze, oznaczenia, komunikator, chatbot) (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest prawnie uzasadniony interes Administratora w odniesieniu do użytkowników portalu Facebook 
 • obsługa strony KancelariaWójcik.com na portalu LinkedIN i funkcjonalności związanych z taką stroną, np. dostępu do danych udostępnianych przez użytkowników, kontaktu z użytkownikami (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest prawnie uzasadniony interes Administratora w odniesieniu do użytkowników portalu LinkedIN.

Czy dane osobowe są przetwarzane w szczególny sposób? 

Nie, dane nie będą podlegały profilowaniu.

Komu przekazywane są dane osobowe? 

 • Dane mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane takim kategoriom odbiorców jak: podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, hostingowe, internetowe, komunikacyjne, mailingowe (newsletter), usługi rozliczeniowe, bankowe, rachunkowe, marketingowe, doradcze, oraz uprawnionym organom publicznym. 
 • Dodatkowo, w zakresie świadczonej pomocy prawnej dane mogą być przekazywane współpracującym radcom prawnym i adwokatom.

Czy dane są przekazywane poza Unię Europejską? 

 • Dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych, jednak tylko odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub gwarantują odpowiednią ochronę danych poprzez: 
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe? 

 • Dane użytkowników serwisu, klientów, kontrahentów przetwarzamy przez okres współpracy. 
 • Po okresie współpracy, w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, dane są przetwarzane do przedawnienia roszczeń lub ich prawomocnego rozstrzygnięcia i realizacji.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowości i innych przepisów prawa przetwarzamy dane przez okres wynikający z tych przepisów. Odnośnie do obowiązków rachunkowych i podatkowych, okres ten wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
 • W przypadku świadczenia pomocy prawnej, okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone przez radców prawnych lub adwokatów w ramach wykonywania zawodu.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przetwarzamy dane do czasu cofnięcia zgody. 
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przetwarzamy dane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonywania współpracy, a ich niepodanie skutkuje niemożnością podjęcia i wykonywania współpracy odnośnie do całego serwisu lub poszczególnych jego funkcjonalności. To samo dotyczy usług pomocy prawnej i współpracy biznesowej. 
 • Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie odpowiednio do kanału komunikacji, może uniemożliwić komunikację.

Prawa osób, których dane są przetwarzane. 

 • Administrator danych zapewnia prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Istnieje możliwość skorzystania z uprawnienia do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy wyłącznie w sposób zautomatyzowany. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 • Odnośnie do usług pomocy prawnej, prawa: dostępu do danych, ograniczenia ich przetwarzania, stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego lub adwokata tajemnicy zawodowej. Nie stosuje się prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.  

Zmiany polityki prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej serwisu.