Jakie dokumenty przedstawić, żeby poszkodowany otrzymał odszkodowanie za koszty opieki bezpłatnie wykonywanej przez osoby bliskie?

Szkoda na osobie

Pewnej osobie przytrafiło się coś złego na zdrowiu z winy innej osoby. Na przykład poszkodowana doznała złamania ręki – samodzielnie przez pewien czas nie może przygotowywać sobie posiłków, myć się, ubierać itp. Ma złamaną nogę i potłuczenia. Cierpi na bezsenność. Samodzielnie nie może jeździć do przychodni na badania, ubierać się, robić zakupów itp. Doznała urazu kręgosłupa – i jest jeszcze bardziej niesamodzielna i zależna od pomocy innych osób niż w poprzednich przykładach. W wielu przypadkach poszkodowana potrzebuje opieki innych osób, żeby normalnie funkcjonować.

Przepisy prawa

Art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Odszkodowanie za opiekę osób bliskich

Odszkodowanie z art. 444 § 1 KC obejmuje także koszty opieki nad osobą poszkodowaną. Co więcej, poszkodowany może żądać odszkodowania wynikającego z konieczności opieki, nawet wtedy, jeśli osoby bliskie podejmują się tej opieki nieodpłatnie. Tacy opiekunowie spośród osób bliskich dla poszkodowanego kierują się np. troską o stan zdrowia i samopoczucie osoby poszkodowanej. Czasem także brakiem środków na zatrudnienie opiekuna. Mowa o osobach, które w związku z opieką nad chorym np. nie zrezygnowały z pracy (i nie utraciły zarobku). Za to w opiekę włożyły swój czas i poświęciły wysiłek.

W takiej sytuacji Sąd Najwyższy uznał, że

„Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 KC odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.”
(Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2020 r., sygnatura akt III CZP 31/19)

Kto płaci odszkodowanie?

W sytuacji, gdy za wypadek odpowiada sprawca wypadku albo ubezpieczyciel u którego sprawca ma OC, to właśnie oni powinni wynagrodzić poszkodowanej osobie wszystkie szkody. Sprawca albo jego ubezpieczyciel powinni wypłacić także odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad poszkodowanym nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Dokumenty potrzebne do odszkodowania

Podstawowy dokument do uzyskania odszkodowania to zgłoszenie szkody z wezwaniem do zapłaty. Musi być ono skierowane do sprawcy lub do ubezpieczyciela. W dalszej kolejności jest to pozew do sądu.

Trzeba wykazać, że poszkodowany wskutek wypadku nie mógł wykonywać określonych czynności życia codziennego i ktoś mu w tym pomagał.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego, karty historii choroby, dokumentacja z przychodni itp. materiały. One pozwolą ustalić, w jakim okresie poszkodowany nie był w pełni samodzielny i jakich czynności nie mógł wykonywać.

Trzeba udokumentować okres pomocy, wymiar czasowy opieki nad poszkodowanym i jej zakres. Można to zrobić za pomocą pisemnego oświadczenia poszkodowanego oraz osoby najbliższej. Takie oświadczenie może zawierać opis dolegliwości poszkodowanego i wskazanie jakie czynności wykonywała przy nim osoba bliska. Np. dowożenie do …. i z …., zakupy, robienie posiłków, pomoc w myciu się, układanie do łóżka, podawanie leków, pomoc w rehabilitacji, sprzątanie, pranie, wykonywaniem innych czynności domowych itp.). Trzeba też udokumentować ile czasu zajmowała opieka. Np. przez 4 tygodnie noszenia gipsu przez poszkodowanego codzienna pomoc we wskazanych czynnościach zajmowała po 5 godzin dziennie. Potem po zdjęciu gipsu przez kolejne 4 tygodnie np. po 2 godziny dziennie.

Jeśli parkowałeś na parkingu przyszpitalnym, przy markecie itp. miejscach, gdzie są parkometry lub wiozłeś poszkodowanego drogą płatną – rachunki, bilety, paragony itp. potwierdzą dodatkowo wykonywanie związanych z tym spraw i ich czas trwania. Dodatkowo rozważ możliwość żądania zwrotu kosztów tych opłat. Nie musisz płacić ani przedstawiać rachunków za opiekę partnera, żony, córki, wnuka, konkubiny, konkubenta.

Przykład ze sprawy sądowej

W wyroku z dnia 23 września 2022r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt I C 1019/20 stwierdził:

„W toku postępowania zeznaniami świadków K. R. i D. R. [córki i syna powoda], jak również opiniami biegłych chirurga i neurologa powód udowodnił, że na skutek wypadku zwiększyły się jego potrzeby w związku z koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich. Niezbędną opiekę świadczyły jego dzieci, a opieka obejmowała zwykłe czynności pielęgnacyjne i z zakresu obsługi.

Trzeba wycenić koszt bezpłatnej pomocy.

W przypadku wyceny na bazie minimalnego wynagrodzenia brutto lub na bazie urzędowej stawki za godzinę zlecenia lub świadczenia usług, stawki są powszechnie znane. W dokumentacji wystarczy powołać się na odpowiednie stawki. Można także za bazę wyceny przyjąć urzędową stawkę za usługi opiekuńcze w miejscu rekonwalescencji osoby poszkodowanej. Usługi opiekuńcze to pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W takim przypadku trzeba powołać się na odpowiednią uchwałę rady gminy. Przykłady. W Poznaniu cena jednej godziny usług opiekuńczych do 30 czerwca 2023 r. wynosi 34,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. wynosi 36,20 zł (Uchwała Nr LXXIX/1437/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2023 r.). Luboń to 33,90 zł (Uchwała Nr LV/404/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 26 stycznia 2023 r.). Komorniki to do 40,00 zł (Uchwała Nr LXIII/549/2022 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2022 r.). Leszno to 29,70 zł (Uchwała Nr LXIII/811/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2023 r.).

Przykład ze sprawy sądowej

W w/w wyroku 23 września 2022r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt I C 1019/20 stwierdził także:

„Wymiar finansowy tej opieki Sąd ustalił w następujący sposób:
– przez pierwsze 2 miesiące na 2 godziny w kwocie 15 zł za 1 godzinę – czyli 60 dni x 2 h x 15 zł = 1.800 zł,
– przez kolejne 2 miesiące – 1 godzina dziennie, czyli 60 dni x 1 godzina x 15 zł = 900 zł.
Łącznie za ten okres koszty opieki wyniosły 2.700 zł.” 

To ważne! Ubezpieczyciel i sąd na pewno dokładnie sprawdzą twoje dokumenty. Zwłaszcza pod kątem tego, na czym opierasz swoje żądanie odszkodowania, jak uzasadniasz że odszkodowanie się tobie należy i dlaczego właśnie we wskazanej przez ciebie kwocie.

Podsumowanie

Doznałaś tzw. szkody na osobie, jak np. utrata kończyny, złamanie kości, uraz itp. Wskutek tego twoje możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb były ograniczone. Należy Ci się odszkodowanie obejmujące wartość uzyskanej przez ciebie opieki. Nawet jeśli była to opieka osób bliskich którym za opiekę nie zapłaciłeś ani grosza.   Wypłaty odszkodowania musi dokonać sprawca wypadku albo firma ubezpieczeniowa w której sprawca ma swoje OC.

Przepisy i wyroki sądu opracował radca prawny Sławomir Wójcik.

Możesz próbować radzić sobie z adwokatem firmy ubezpieczeniowej lub sprawcy. Skorzystaj z mojej wiedzy i prawniczego doświadczenia w takich sprawach. Osoby zdecydowane bronić swoich praw zapraszam do kontaktu.

Polecamy Państwa uwadze także:

  • Odszkodowanie za upadek na chodniku

  • Dziedziczenie rodziców po dziecku

  • Wypadki w pracy

  • Odszkodowanie za lot