Odszkodowania

 

Dochodzenie odszkodowania, spory z firmami ubezpieczeniowymi, pracodawcami, przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, jednostkami opieki medycznej, instytucjami np. ZUS, KRUS. Kancelaria Wójcik oferuje pomoc prawną na etapie przedsądowym, przygotowując wezwania do zapłaty, propozycje ugody, udział w mediacjach, postępowaniach pojednawczych, przygotowanie i zabezpieczenie dokumentacji oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Doradzamy przy zabezpieczeniu materiału dowodowego i pomagamy ocenić zasadność ewentualnego powództwa.

 

Naszym klientom pomożemy w następujących sprawach:

  • odszkodowania komunikacyjne
  • odszkodowania majątkowe
  • odszkodowania za wypadek przy pracy
  • odszkodowania za błędy medyczne, błędy lekarskie, zakażenia szpitalne
  • odszkodowania za utratę zdrowia, lub życia z tytułu posiadanej polisy na życie
  • szkody rolnicze rolniczy w ramach ubezpieczenia rolniczego
  • szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach OC przedsiębiorcy

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE
Odszkodowania z OC, AC, NNW w przypadku kolizji, wypadków samochodowych  oraz kradzieży pojazdu to nasza specjalność.
Ubezpieczyciel zaniżył wypłacone odszkodowanie, lub bezzasadnie odmówił wypłaty odszkodowania za kradzież, czy też uszkodzenie Twojego pojazdu,  z Kancelarią Wójcik uzyskasz odszkodowanie w kwocie odpowiadającej warunkom zawartej umowy ubezpieczenia. Odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu w tym uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, kosztów leczenia.  śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu, koszty leczenia. Zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i doznane krzywdy, renty, utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu. Zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i doznane krzywdy, renty.
W przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego pomagamy dochodzić zwrotu kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny.

ODSZKODOWANIA MAJĄTKOWE – KRADZIEŻ, POŻAR, ZALANIE, ZNISZCZENIE
Twój dom lub mieszkanie zostało zniszczone wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, lub działania osób trzecich – zalanie, przez sąsiada, opady deszczu, pożar, włamanie – pomożemy Tobie uzyskać adekwatną kwotę odszkodowania, dzięki czemu pokryjesz poniesione straty. Kancelaria Wójcik reprezentuje również klientów w dochodzeniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w przypadku zaniżonej kwoty wypłaty odszkodowania  lub  całkowitej odmowy.

WYPADKI PRZY PRACY I W DRODZE DO PRACY
Wypadek przy pracy to zawsze przykre sytuacja i zaskakująca zdarzenie. Negatywnie wpływające dziś i często również w przyszłości, nie tylko na Twoje zdrowie, ale również na sytuację materialną, poszkodowanego i jego rodziny. Jeśli w wypadku doznałeś uszczerbku na zdrowiu, masz prawo do odszkodowania oraz często również do zadość uczynienia. Z regóły ciężar udowodnienia, że wypadek miał miejsce z przyczyn nieprawidłowo zorganizowanej pracy, przez pracodawcę będzie spoczywał na Tobie. Są to sprawy, w których profesjonalna pomoc prawna, może mieć dla ich rozstrzygnięcia kluczowe znaczenie, nie ryzykuj skorzystaj z pomocy, którą oferuje Kancelaria Wójcik.  Pomagamy uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny, utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu, czy też renty za utratę zdolności do pracy. Z naszą pomocą nie będziesz sam w dochodzeniu swoich roszeń od pracodawcy, czy ZUS.

BŁĘDY MEDYCZNE, BŁĘDY LEKARSKIE, ZAKAŻENIA LEKARSKIE
Uważasz, że podczas korzystania z pomocy medycznej Ty lub bliska Tobie osoba doznała uszczerbku na zdrowiu. Chcesz wiedzieć czy z tego tytuły możesz uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę lub inne świadczenia adekwatne doznanym krzywdom. Skontaktuj się z Kancelarią Wójcik. Pomagamy w dochodzeniu świadczeń,  za błędy diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne, organizacyjne, w wyniku, których doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, powikłań zdrowotnych, śmierci, pogorszenia sytuacji życiowej rodziny, utraty dochodów, czy innych niekorzystnych zdarzeń. Przygotowujemy i prowadzimy postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim.

ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZDROWIA, LUB ŻYCIA Z TYTUŁU POSIADANEJ POLISY NA ŻYCIE
Kancelaria Wójcik świadczy pomoc prawną w dochodzeniu należnych kwot z tytułu zawartych polis ubezpieczenia na życie, szczególnie w sytuacji, gdy ubezpieczyciel, mimo zawartej polisy przyznaje poszkodowanemu, czy uprawnionemu do świadczenia kwotę świadczenia nie zawsze odpowiadającą warunkom zawartej polisy, gdy ubezpieczyciel wydaje decyzje odmowną co do uznania roszczenia, lub wydaje decyzje w kwocie niesatysfakcjonującej uprawnionego z polisy. Polisa na życie kojarzy się głównie z odszkodowaniem z tytułu śmierci bliskiej osoby, która taką polisę wykupiła, jednak w praktyce nie zawsze za zgon ubezpieczonego wypłata świadczenia będzie oczywista. Warto pamiętać, że świadczenia są wypłacane z różnych powodów. Nie zawsze musi to być śmierć ubezpieczonego. Są to również każde zdarzenia, które pokrywają się z wykupionym zakresem polisy. W przypadku wykupienia dodatkowej ochrony od ryzyk, na podstawie sumy ubezpieczenia wyliczany jest procent wypłaty świadczenia z tytułu np.: nieszczęśliwych wypadków, urazów, pobytu w szpitalu, zachorowań, niezdolności do pracy czy nawet utraty pracy. Głównym powodem braku niewypłacenia odszkodowania są wyłączenia odpowiedzialności. Pomożemy w ocenie twojej sprawy i dochodzeniu należnej kwoty świadczenia, co jest szczególnie ważne dla bliskich osoby ubezpieczonej, w trudnych chwilach, gdy dochodzi do realizacji świadczeń z tytułu zawartej polisy.

SZKODY ROLNICZE W RAMACH UBEZPIECZENIA ROLNICZEGO
Prowadzimy sprawy rolników związane z realizacją i dochodzeniem roszczeń z tytuły posiadanych obowiązkowych polis OC w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, PBUK oraz polisy z rozszerzonym pakietem ochrony ubezpieczeniowej. Wspieramy rolników zarówno w sprawach z zakresu wypadku, śmierci podczas prac w gospodarstwie rolnym oraz podczas dochodzenie roszczeń z tytułu szkód materialnych, czy majątkowych np. z tytułu szkód na sąsiednich działkach spowodowanych opryskiem.

SZKODY ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W RAMACH OC PRZEDSIĘBIORCY
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem w wielu obszarach. Nie wszystkie zdarzenia da się przewidzieć i dlatego trudno im zaradzić. Dlatego dochodzi do różnych zdarzeń powodujących nieprzewidziane straty lub powstanie szkody w majątku przedsiębiorstwa, czy też osób trzecich. Kancelaria Wójcik posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie i dochodzeniu praw przedsiębiorców, wspieramy również osoby poszkodowane przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Możesz na nas liczyć w przypadku dochodzenia należnych kwot odszkodowań, negocjacji z ubezpieczycielem, przedsiębiorcom, prawnikiem firmy, gromadzeniu materiału w obrębie konkretnej sprawy, odmowy wypłaty świadczenia z ubezpieczenia, analizy ogólnych warunków ubezpieczenia, prowadzenie spraw przed sądami w przypadku sporu, odwołań od wypłaty odszkodowania.