Co to jest przedawnienie?

Obowiązek zapłacenia faktur ulega przedawnieniu. Przedawniona należność z faktury lub rachunku nie znika, ale możliwość jej wyegzekwowania drastycznie spada. Np. w Sądzie dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia i wtedy Sąd oddali twój pozew. To właśnie jest przedawnienie roszczeń.

Konsekwencje przedawnienia.

Twoja przedawniona należność to pieniądze tylko na fakturze, lecz nie na twoim koncie. Trzeba więc uważać, żeby nie dopuścić do przedawnienia wystawionych przez siebie faktur.

31 grudnia 2022 r. Co wtedy się przedawni?

31 grudnia 2022 r. przedawnią się faktury wystawione w 2020r. za sprzedaż towarów (art. 554 KC), z umowy o dzieło (art. 646 KC), z umowy zlecenia (art. 751 KC). 31 grudnia 2022 r. przedawnia się także roszczenia z umowy o roboty budowlane oraz większość różnych innych faktur i rachunków wystawionych w 2019r. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 KC). Na końcu wpisu zamieszczam te przepisy.

Najwyższy czas zabezpieczyć swoje pieniądze przed przedawnieniem.

Proszenie dłużnika o dobrowolną zapłatę lub wysłanie listem poleconym wezwania do zapłaty, to nie przerywa biegu przedawnienia! Trzeba skierować sprawę do sądu!

Osoby zdecydowane bronić swoich należności zapraszam do kontaktu.

Kancelaria może poprowadzić sprawę, przygotować pozew do sądu albo „na szybko” wniosek do sądu o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej. Obydwa przerywają przedawnienie. Ważne, aby pismo złożyć w sądzie do 31 grudnia 2022 r. Sprawa w sądzie może spokojnie toczyć się w roku 2023, i już się nie przedawni!


Art. 554

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

Art. 646

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Art. 751

Z upływem lat dwóch przedawniają się:
1) roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;
2) roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Art. 118

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Osoby zdecydowane
bronić swoich należności
zapraszam do kontaktu.