Czy rodzice mogą otrzymać spadek po dziecku?

Dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci

Każdy może zadysponować swoim majątkiem – zarówno aktualnym jak nabytym w przyszłości – w formie testamentu. I w ten sposób uczynić jedną lub kilka osób swoimi spadkobiercami testamentowymi. Albo przeciwnie – wydziedziczyć, czyli pozbawić spadku osoby, które mogłyby być dziedzicami na podstawie przepisów ustawy (spadkobiercami ustawowymi). I rodzice na mocy testamentu mogą otrzymać spadek oraz mogą zostać jego pozbawieni. 

A czy rodzice mogą otrzymać spadek w razie braku testamentu? Tak, po spełnieniu się kilku warunków.

Dziedziczenie w pierwszej kolejności

Jeśli śmierć zabiera przed sporządzeniem testamentu, to w pierwszej kolejności po zmarłym dziedziczą jego dzieci oraz mąż lub żona. W razie braku dzieci – do spadku dochodzą wnuki, prawnuki itp. Takie zasady wynikają z art. 931 Kodeksu cywilnego.

Czasem jednak zmarły nie pozostawia tzw. zstępnych (potomków, czyli dzieci, wnuków itp.).

Zasady dziedziczenia rodziców spadkodawcy

Jeśli spadkodawca nie pozostawił zstępnych a żyje mąż/żona oraz oboje jego rodzice, to każdemu z rodziców należy się po ¼ spadku. Jednak gdy ojciec zmarłej osoby nie jest ustalony, to matce spadkodawcy należy się połowa spadku. Natomiast w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił ani zstępnych ani męża / żony, to cały spadek przypada jego rodzicom po połowie. Czasem w chwili bezpotomnej śmierci spadkodawcy żyje tylko jedno z jego rodziców. Wtedy żyjący rodzic dziedziczy ¼ spadku, żyjący małżonek ½, natomiast ¼ spadku która by przypadała na zmarłego rodzica, przechodzi na rodzeństwo spadkodawcy, ewentualnie na potomków rodzeństwa spadkodawcy. Jeśli spadkodawca nie pozostawił ani zstępnych ani współmałżonka ani nie miał rodzeństwa, to całość spadku pozostaje żyjącemu rodzicowi.

Przepisy

Art. 932 Kodeksu cywilnego

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Podsumowanie

Dziedziczenie po zmarłym dziecku to skomplikowana sprawa. Wymaga ona dobrego zrozumienia prawa spadkowego i procedur prawnych. A to wszystko dzieje się w trudnej sytuacji związanej ze śmiercią bliskiej osoby i emocjami. Dlatego warto zwrócić się o pomoc radcy prawnego.

Przepisy opracował radca prawny Sławomir Wójcik.

Skorzystaj z mojej wiedzy i prawniczego doświadczenia w takich sprawach. Osoby zdecydowane zapraszam do kontaktu.

Polecamy Państwa uwadze także: